Zwroty

  1. Konsumentowi nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru (objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik), następnie po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument ma 14 dni na  odesłanie rzeczy.
  2. Pouczenie o odstapienia od umowy sprzedaży usługi – www.materaceproducenta.pl
  3. Pouczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży – www.materaceproducenta.pl
  4. Formularz odstapienia od umowy sprzedaży usługi – www.materaceproducenta.pl
  5. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży – www.materaceproducenta.pl
  6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć mailowo pod adresem: kontakt@materaceproducenta.pl, w takim przypadku materaceproducenta.pl  niezwłocznie zwrotnie na adres e-mail, z którego otrzymał oświadczenie o odstąpieniu, prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób.
  7. Zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia konsumenta, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru; oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób niewłaściwy.

 1. Jeżeli zwracany Towar stanowią materace – na czas i w trakcie transportu nie wolno ich zwijać, składać ani rolować.
 2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi:
  – który zawarł umowę na aukcji publicznej,
  – który zawarł umowę, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Dokonując zwrotu Materacy należy go odesłać na adres produkcji:  Frankhauer S.C., Perzów 13-14, 63-642 Perzów.

Reklamacje

 1. Sklep materaceproducenta.pl  jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres kontakt@materaceproducenta.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać uzupełniony formularz zgłoszenia reklamacji. oraz co najmniej 3 zdjęcia w formacie JPG lub PNG przedstawiające wskazywaną wadę towaru.
 4. Formularz reklamacji usługi – www.materaceproducenta.pl
 5. Formularz reklamacji towaru – www.materaceproducenta.pl
 6. Sklep materaceproducenta.pl zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia przez Klienta przesłanej dokumentacji, w celu pełnej weryfikacji złożonej reklamacji.
 7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
 8. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 11. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 12. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 13. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 14. Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 15. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 16. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.