Gwarancja

Nasze materace odznaczają się niezwykle starannym wykonania. Produkowane są w Polsce z wysokiej jakości materiałów.

 • Wkład kieszeniowy w materacach sprężynowych kieszeniowych pocket objęty jest okresem gwarancji do 10 lat od daty zakupu
 • Pozostałe komponenty materaców kieszeniowych objęte są standardowym 2 letnim okresem gwarancji
 • Materace piankowe objęte są 2 letnim okresem gwarancji
 • Pianki wysokoelastyczne i lateksowe objęte są od 2 do 5 letnim okresem gwarancji
 • Pokrowce objęte są 2 letnim okresem gwarancji

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej wysyłanej drogą elektroniczną razem z dowodem zakupu.
Gwarancji udziela Frankhauer – Materace Dla Ciebie

Nasz sklep pośredniczy w zgłoszeniu reklamacji.

TREŚĆ KARTY GWARANCYJNEJ

 1. Postanowienia ogólne

Firma Frankhauer s.c. produkująca materace udziela Klientowi gwarancji na czas określony, liczony od dnia sprzedaży / wydania towaru.

Materace kieszeniowe oraz bonellowe są objęte 10-letnią gwarancją na sprężyny oraz 2-letnią na pozostałe elementy wkładu oraz pokrowiec.
Materace w wysoką formatką pocket 18 cm objęte są 5-letnią gwarancją na spręzyny oraz 2- letnią gwarancją na pozostałe elementy wkładu oraz
pokrowiec.
Materace z formatką helix, luxpocket oraz multipocket objęte są 5-letnią gwarancją na sprężyny oraz 2-letnią na pozostałe elementy wkładu oraz pokrowiec. Materace na stelażu objęte są 5-letnią gwarancją na wkład materaca oraz 2-letnią gwarancją na stelaż i pokrowiec.

Materace kontynentalne objęte są 10-letnią gwarancją na sprężyny oraz 2-letnią na pozostałe elementy materacy, materac nawierzchniowy, stelaż oraz pokrowiec.

Firma Frankhauer s.c. oświadcza, że produkt jest dobrej jakości i spełnia swoją funkcję pod warunkiem właściwego użytkowania (warunki właściwego użytkowania określa niniejsza gwarancja).

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Gwarancja obejmuje wady wynikające z nieprawidłowego wykonania materaca (usterki spowodowane wadami materiałowymi lub konstrukcyjnymi) oraz powstałe podczas jego prawidłowej eksploatacji.

2. Uszkodzenia przesyłki w transporcie

Odbierając paczkę należy sprawdzić czy nie nosi ona śladów uszkodzenia. Jeśli zachodzi podejrzenie uszkodzenia jej zawartości, zaleca się otwarcie jej przy kurierze i w razie potrzeby spisanie protokołu uszkodzeń. Następnie prosimy skontaktować się z obsługą sklepu materace-dla-ciebie.pl.

3. Procedura reklamacyjna

Reklamacje prosimy składać elektronicznie, poprzez formularz dostępny na stronie materace-dla-ciebie.pl w zakładce “Kontakt”. Należy podać swoje imię i nazwisko, numer zamówienia lub adres e-mail podany przy składaniu zamówienia oraz oznaczyć zgłoszenia jako reklamację i dokładnie opisać występującą wadę. Zalecamy także załączenie zdjęć (skraca to czas rozpatrywania reklamacji). Następnie prosimy o wypełnienie formularza wymiany, dostępnego do pobrania przy zgłaszaniu reklamacji.

Firma Frankhauer s.c. odniesie się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni określając dalsze postępowanie mające na celu usunięcie wady lub wystosuje pismo, nie uznając reklamacji – jeśli będzie ona bezpodstawna.

W razie konieczności oględzin w siedzibie firmy, Frankhauer s.c. zobowiązuje się nadać własnego kuriera po odbiór zwracanego/wymienianego/reklamowanego produktu i pokryć koszty transportu, Klient jest natomiast zobowiązany prawidłowo zapakować i zabezpieczyć nadawaną paczkę oraz przedstawić dowód zakupu. W przypadku reklamacji koszt transportu Frankhauer S.C. pokrywa do okresu 2 lat od otrzymania towaru przez klienta, po upływie 2 lat klient ponosi koszty transportu samodzielnie.

Klient jest zobowiązany zachować folię, w której dostarczony jest materac przez 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Formularz wymiany wraz z dokumentem zakupu należy wysłać listem poleconym na adres Frankhauer s.c., Perzów 13-14, 63-642 Perzów. Natomiast kopię formularza należy dołączyć do zwracanego produktu.

Wady usuwane będą bezpłatnie w okresie 30 dni od daty dostarczenia produktu do punktu produkcyjnego. W przypadku wykrycia w okresie gwarancyjnym wad nieusuwalnych, produkt zostanie wymieniony na nowy z zastrzeżeniem możliwych odstępstw wynikających ze zmian technologicznych i produkcyjnych. Wymiana lub naprawa materaca nie wiąże się z wydłużeniem okresu gwarancyjnego.

4. Wyłączenia z gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu, produkty poddane naprawom lub modyfikacjom we własnym zakresie przez Kupującego,
produkty z naruszoną plombą gwarancyjną,
wady wynikające z uszkodzeń mechanicznych,

uszkodzenia wynikające z niewłaściwie dobranego stelaża,
elementy ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji,
odkształcenia powierzchni materaca do 3 cm w głąb – nie wpływa to na jakość produktu,
wady powstałe w wyniku nieodpowiedniej konserwacji, magazynowania, czyszczenia,
szkody dodatkowe i poboczne,
brak okazania dokumentu zakupu produktu,
zabrudzenia powstałe podczas użytkowania materaca będą uniemożliwiać dokonania zwrotu, wymiany, reklamacji.

Wszelkie wady produktu należy reklamować bez zbędnej zwłoki.

O wadzie produktu nie stanowi zapach komponentów wykorzystanych do jego produkcji – zwłaszcza w pierwszym okresie użytkowania. Wszystkie używane półprodukty posiadają atest bezpieczeństwa i nie są szkodliwe dla zdrowia.

Producent zastrzega tolerancję rozmiaru +/- 2 cm

 1. Zasady użytkowania materaca Produkty należy chronić przed działaniem cieczy, wysokich temperatur oraz ognia.
  Produkty są przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach o temperaturze 10 – 30° C i wilgotności powietrza 30 – 80 %.
  Materac powinien być użytkowany na stelażu zapewniającym właściwe podparcie oraz cyrkulację powietrza o przerwach między listewkami nieprzekraczających 50 mm.
  Zaleca się wietrzenie produktu w trakcie użytkowania.
  Pokrowce należy czyścić zgodnie z wytycznymi na karcie produktu.
  Na materac należy nakładać prześcieradło, materac nawierzchniowy lub ochraniacz.
 2. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji – zmiany nie działają wstecz.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.