1. Operator systemu płatności on-line firmie PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000347935, o kapitale zakładowym 4.500.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 779-236-98-87, będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro SA, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
  2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  3. firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia umowy, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów promocyjnych)
    – Firmy transportowe COLMAR i Artagus
    – Firmy kurierskie ETL i GLS
  4. firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty online, takie jak kurs online)
  5. podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści)
  6. Firmie Frankhauer s.c., Perzów 13-14 63-642 Perzów ,która zajmuje się produkcją naszych materacy